Preloader

UHP ( ll ) ռեդուկտորի վերանորոգման հավաքածու

Price:

Description

Lovato RGJ-UHP(ll) ռեդուկտորի վերանորոգման ամբողջական հավաքածու
փոխելու պարբերականությունը՝ 100.000-150.000 կմ

Քանդման և վերահավաքման ուղեցույցը՝
https://drive.google.com/file/d/1oW2Ky8VyMm9mHDi1cC0T_VZqxi00IzfC/view?usp=sharing

Technical characteristics